Doanh nghiệp không bị ấn định thuế nếu thực hiện đúng quy định về nhận gia công

(HQ Online) - Theo Tổng cục Hải quan, DN nhận gia công lại có cơ sở gia công, có thực hiện gia công lại, đã trả lại sản phẩm cho DN có hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài, hàng hoá đã XK thì DN có hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài không bị ấn định thuế NK.

Trước vướng mắc của Công ty TNHH HANJOO TRADE về việc ấn định thuế đối với hàng hoá NK để gia công sau đó thuê gia công lại, Tổng cục Hải quan cho biết, các quy đinh về hàng hoá thuê gia công lại đã được quy định rõ tại Luật Thuế XK, thuế NK, Luật Hải quan, Nghị định 134/2016/NĐ-CP, Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Theo đó, các quy định đã chỉ rõ hàng hoá NK để gia công theo hợp đồng gia công được miễn thuế NK; hàng hoá là nguyên liệu, vật tư NK để gia công, sản xuất hàng hoá để XK phải chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan từ khi NK, trong quá trình sản xuất ra sản phẩm cho đến khi sản phẩm được XK hoặc thay đổi mục đích sử dụng; người nộp thuế hoặc tổ chức, cá nhân nhận gia công lại cho người nộp thuế phải có cơ sở gia công, sản xuất hàng hoá XK trên lãnh thổ Việt Nam và thực hiện thông báo cơ sở gia công, sản xuất theo quy định và thông báo hợp đồng gia công cho cơ quan Hải quan; tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông báo cơ sở sản xuất cho chi cục hải quan do tổ chức, cá nhân dự kiến lựa chọn làm thủ tục hải quan.

CBCC Hải quan kiểm tra nguyên liệu NK để gia công sản phẩm XK.

Đặc biệt, theo quy định tại Thông tư 39/2018/TT-BTC thì trường hợp tổ chức, cá nhân Việt Nam ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài nhưng không trực tiếp gia công mà thuê tổ chức, cá nhân khác gia công thì tổ chức, cá nhân ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài có trách nhiệm thông báo hợp đồng gia công lại cho chi cục hải quan nơi đã thông báo cơ sở sản xuất trước khi giao nguyên liệu, vật tư cho đối tác nhận gia công lại.

Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người nộp thuế. Nếu kiểm tra xác định DN nhận gia công với thương nhân nước ngoài có hợp đồng gia công, có cơ sở gia công sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam, thực hiện thông báo cơ sở gia công và thông báo hợp đồng gia công theo quy định của pháp luật về hải quan, đáp ứng các quy định miễn thuế khác tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Tuy nhiên, DN sử dụng nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để gia công đưa đi gia công lại nhưng thông báo cơ sở gia công lại và hợp đồng gia công lại chậm so với quy định tại Thông tư 39/2018/TT-BTC thì thực hiện kiểm tra đối với cơ sở gia công lại.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, trong trường hợp kiểm tra, xác định DN nhận gia công lại có cơ sở gia công, có thực hiện gia công lại, đã trả lại sản phẩm cho DN có hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài, hàng hoá gia công lại thực tế đã XK thì DN có hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài không bị ấn định thuế NK mà chỉ xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi thông báo cơ sở gia công lại, hợp đồng gia công lại cho cơ quan Hải quan không đúng thời gian quy định.

Mặc dù vậy, nếu trường hợp thực hiện kiểm tra cơ sở gia công lại nhưng không đáp ứng các nội dung trên, thì thực hiện thu thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan cho biết thêm, để đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của DN, trong thời gian kiểm tra, rà soát hồ sơ hoặc thực hiện kiểm tra cơ sở gia công lại, cơ quan Hải quan chưa thực hiện ấn định thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện DN đã đưa đi gia công lại.

Nụ Bùi

Nguồn: https://haiquanonline.com.vn/doanh-nghiep-khong-bi-an-dinh-thue-neu-thuc...

0977.412.267